يكشنبه 28 آبان 1396 01:10:26

23 شهريور 1395 16:1:0
فراخوان شناسايي سرمايه گذار - اداره كل ورزش و جوانان استان

اداره كل ورزش و جوانان استان قزوين به استناد ماده 27 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت2 در جهت تكميل پروژه هاي نيمه تمام ورزشي، در نظر دارد پروژه هاي ذيل را از طريق فراخوان عمومي جهت تكميل و بهره برداري به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد صلاحيت هاي لازم از مراجع ذيربط، واگذار نمايد. از تمامي سرمايه گذاران حقيقي/حقوقي كه داراي رتبه از سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشند و يا در صورت نداشتن رتبه هاي مذكور با  معرفي مجري ذيصلاح دعوت به عمل مي آيد در ساعات اداري جهت دريافت اسناد به واحد حقوقي اداره كل ورزش و جوانان به نشاني قزوين وليعصر بلوار آيت اله خامنه اي جنب استاديوم شهيدرجايي مراجعه و اسناد ذيربط را از روز شنبه 95/6/13 لغايت روز سه شنبه 95/6/23 دريافت و نسبت به تكميل اسناد و پاكات مربوطه طبق زمان اعلام شده در زير اقدام و حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه 95/7/4 به اداره كل ورزش و جوانان ارائه نمايند.

رديف

شرح پروژه

نام شهر

مساحت زير بنا(مترمربع)

روش واگذاري

1

تكميل استخر آبيك

آبيك

1260

BOLT

2

تكميل سالن چندمنظوره مهرگان

البرز

1400

BOT / BOO

3

تكميل مجتمع فرهنگي ورزشي مهرگان

البرز

27150

BOT / BOO

4

تكميل خوابگاه بوئين زهرا

بوئين زهرا

1050

BOT / BOO

5

تكميل استخر شال

بوئين زهرا

1450

BOT / BOO

6

احداث سالن چندمنظوره پونك

قزوين

1200

BOT / BOO

7

تكميل زمين چمن مينودر

قزوين

7400

BOT / BOO

 پس ازبررسي اسناد و مدارك واصل فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط براي اسناد و مدارك مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

به درخواست ها و مدارك دريافتي پس از تاريخ هاي اعلامي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

بديهي است ارائه مدارك و مستندات تكميل شده استعلام هاي ارزيابي كيفي هيچگونه حقي را براي متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

ساير شرايط و اطلاعات مربوط به فراخوان ها در استعلام ارزيابي كيفي موجود مي باشد.Powered by Tetis PORTAL