علي رحماني

معاون هماهنگي برنامه و بودجه

rahmani.a@mporg.ir

معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان:
نشريه راهبردهاي توسعه استان قزوين چاپ شد
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور:
مطالعات يكپارچه زيست محيطي قزوين _رحيم آباد_كلاچاي تهيه شود
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي :
از ظرفيت اوراق تسويه نبايد غافل شد
معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان:
قزوين پايلوت سامانه نظارت بر اشتغال پايدار روستايي و عشايري
محمد باقر نوبخت معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در برنامه گفت و گوي ويژه خبري شبكه قزوين خبر داد:
اختصاص 16 هزار ميليارد ريال براي اشتغال 18 هزار نفر در قزوين
اطلاعيه ها
خدمات

خدمات الكترونيكي

برنامه ريزي

بهره وري

مشاركتهاي مردمي

اخبار و رويدادها
معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان:

نشريه راهبردهاي توسعه استان قزوين به بيان تلخيصي از مطالعات آمايش استان قزوين و چگونگي اجرايي شدن مطالعات صورت گرفته در استان پرداخته كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه و چاپ شده است.

1398/5/19
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور:

سازمان حفاظت از محيط زيست با كليات احداث راه قزوين_رحيم آباد_كلاچاي موافقت كرده و لازم است مطالعات يكپارچه زيست محيطي اين جاده تهيه شود.

1398/5/4
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي :

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گفت: اوراق تسويه ظرفيت خوبي را براي پرداخت بدهي به پيمانكاران بوجود آورده و نبايد از آن غافل شد.

1398/4/29
معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان:

با توجه به راه اندازي سامانه نظارت بر اشتغال پايدار روستايي و عشايري(سانار) در سازمان برنامه و بودجه كشور، استان قزوين به عنوان پايلوت اجراي اين طرح انتخاب شده است.

1398/4/15
قوانين و مقررات

بخشنامه ها

ضوابط

دستورالعمل ها

قوانين و مقررات

دسترسي سريع

1398/6/30 14:9:44
سرشماري ها
Powered by Tetis PORTAL