بيانيه سطح توافق خدمات

 •    تهيه برنامه ها و اسناد توسعه استان  
 •    توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزينه اي 
 •     توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي  
 •     نظارت بر عملكرد بودجه دستگاههاي اجرايي استان      
 •     نظارت بر طرح ها و پروژه هاي ملي و استاني                
 •     ارائه گزارش سالانه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي       
 •     راهبري مشاركت عمومي - خصوصي در طرح ها و پروژه هاي دولت      
 •     ارزيابي توسعه و رصد آمايش سرزمين      
 •     تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي در استان        
 •     اطلاع رساني آماري
  • تامين آمار و اطلاعات توليدي ثبتي
  • تامين آمار و اطلاعات توليدي (سرشماري، آمارگيريهاي نمونه اي)
  • تهيه حسابهاي منطقه اي
  • ارائه اطلاعات مكاني(نقشه و اطلاعات مكاني درمقياس ها و لايه هاي مختلف
 •     برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت             
 •     احراز صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي كارمندان دولت           
 •     اعتبار سنجي مراكز و مؤسسات آموزشي در حيطه هاي مختلف  
 •     نظارت بر فرآيند جذب و بكارگيري نيروي انساني دستگاههاي اجرايي استان     
 •     ارزيابي عملكرد سالانه دستگاههاي اجرايي   
 •     راهبري فضاها و ساختمان هاي اداري
 •     پايش و ارزيابي يكپارچه پيشبرد برنامه اقتصاد مقاومتي   
 • Powered by Tetis PORTAL