J
I
K
A
B
سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 15:30:43

9 مرداد 1397 15:51:52
اطلاعيه دريافت كارنامه و ارايه مدارك پذيرفته شدگان پنجمين آزمون متمركز فراگير

بسمه تعالي

اطلاعيه

 

بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه در پنجمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشوردر تاريخ 1397/04/15 شركت نموده‌اند مي‌رساند كه كارنامه نتايج داوطلبان در سايت سازمان‌سنجش آموزش كشور به نشاني  www.sanjesh.org قرار گرفته است. لذا داوطلبان هريك از دستگاههاي اجرايي استان شامل ادارات كل آموزش و پرورش، دامپزشكي، راه و شهرسازي، حفاظت محيط زيست، اوقاف و امور خيريه  مي‌بايست با توجه به نتيجه مندرج دركارنامه و توضيحات ذيل اين اطلاعيه اقدام نمايند

آن دسته از داوطلباني كه در رديف معرفي شدگان سه برابر ظرفيت پنجمين آزمون مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي قرار گرفته اند، مي بايستي  بر اساس برنامه زماني به شرح جدول پيوست و با در دست داشتن مدارك موردنياز، حسب مورد دستگاههاي اجرايي مربوطه مراجعه نمايند.

تذكرات :

1-تاريخ ملاك عمل براي گواهي فراغت از تحصيلو معافيت دائم ؛ يا پايان خدمت نظام وظيفه، قبل از 97/4/15(زمان برگزاري آزمون)و محاسبه سن تا تاريخ97/2/23(اولين روز ثبت نام) مي باشد .

2-نمره كل افراد در كارنامه اوليه صادره شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور،صرفاً براساس خود اظهاري داوطلب بوده و نتيجه نهايي نمرات آنها ، پس از بررسي، انطباق و اعمال مستندات مربوط به امتيازات و سهميه هاي قانوني و تاييد آن ، اعلام خواهد گرديد .

3-خواهشمند است كليه توضيحات عمومي مندرج در دفترچه راهنماي پنجمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در تير ماه سال 1397 را مطالعه و سپس جهت تحويل مدارك فوق اقدام فرماييد .

4-با توجه به اعلام سازمان وظيفه عمومي ناجا ، آن دسته از داوطلباني كه داراي كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت قديمي مي باشند ، مي بايست جهت انجام مراحل استخدامي خود نسبت به تعويض كارت وگرفتن كارت پايان خدمت و يا معافيت جديد اقدام نمايند .

5-داوطلباني كه با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر در آزمون شركت نموده اند ضرورت دارد ،اصل و تصوير مدرك تحصيلي ليسانس (ياحسب مورد ؛ ليسانس و فوق ليسانس) خود را نيز ارايه نمايند.

6-چنانچه داوطلبي بدون توجه به آگهي استخدامي ، خود را به عنوان بومي شهرستاني كد شغل محل انتخابي معرفي نموده و قادر به ارايه مدرك بومي شهرستاني آن كدشغل محل نگردد ، اين وزارتخانه براساس ضوابط ومقررات اقدام خواهد نمود.

7-داوطلباني كه به هر دليل نتوانند در موعد اعلام شده نسبت به ارايه مدارك مورد نياز اقدام نموده و يا در مراحل بعدي (مصاحبه و معاينه پزشكي ) حضور يابند ، به عنوان منصرف از استخدام شناخته خواهند شد.

8-به همراه داشتن اصل كليه مدارك ( مدرك تحصيلي ، شناسنامه عكس دار ، كارت ملي ، مدارك دال بر بومي بودن ، مدارك ايثارگري ،گواهي بهزيستي ، كارت پايان خدمت يا معافيت ) الزامي است .

9-معرفي داوطلب سه برابر ظرفيت براي بررسي مدارك وانجام مصاحبه استخدامي به منزله قبولي فرد تلقي نمي گردد، بلكه در گزينش نهايي باتوجه به كدشغل/محل انتخابي و براساس مجموع نمره فضلي داوطلبان معرفي شده با وزن هفتاد درصد (70% ) آزمون كتبي و سي درصد(30%) مصاحبه استخدامي ، به تعداد يك برابر ظرفيت (به ترتيب نمره فضلي) پذيرش صورت خواهد گرفت.

رعايت كليه شرايط وضوابط دفترچه راهنماي آزمون استخدامي در پنجمين آزمون مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي مندرج در سايت سازمان سنجش آموزش كشور از سوي داوطلبان الزامي مي باشد؛ بنابراين داوطلباني كه فاقد شرايط عمومي و اختصاصي  آزمون بوده و بدون توجه به ضوابط اعلام شده ، اقدام نموده اند در بررسي مدارك وكنترل ضوابط ، از فرآيند استخدام حذف خواهند شد.

10-انجام مصاحبه مطابق با برنامه زمان بندي است كه متعاقباً از طريق سامانه اينترنتي سازمان ستجش آموزش كشور و يا دستگاههاي اجرايي اعلام خواهد شد.


 

جدول زمانبندي و محل تحويل مدارك

عنوان دستگاه

آدرس سايت اطلاع رساني

مدارك موردنياز

عنوان رشته شغلي

تاريخ مراجعه

ساعت مراجعه

آدرس

اداره كل آموزش و پرورش استان

http://caspian.medu.ir

1. پرينت كارنامه قبولي (2سري)
2. اصل و كپي شناسنامه (2 سري كامل)
3. اصل و كپي كارت ملي پشت رو (2سري)
4. اصل و كپي كارت معافيت و يا پايان خدمت به تاريخ قبل از 15/04/97 (2سري)
5. اصل و كپي مدرك تحصيلي به تاريخ اتمام قبل از 15/04/97 (2سري)
6. عكس جديد 4*3 (6 قطعه) پشت نويسي شده با زمينه سفيد
7. در صورت استفاده از سهميه ايثارگري گواهي نوع ايثارگري از بنياد شهيد و امورايثارگران
8. در صورت استفاده از سهميه معلولين اخذ گواهي از اداره كل بهزيستي استان مبني بر نوع معلوليت و سهميه3%
9. پوشه روغني مقوايي همراه با گيره، يك جلد
- آموزگاري پوشه سبز رنگ
- هنرآموزي پوشه قرمز رنگ
- دبيري پوشه آبي رنگ
10.تكميل فرم اطلاعات فردي يا گزينش دو برگ با خودكار آبي بدون خدشه و قلم خوردگي(دريافت از سايت سازمان سنجش )

كليه رشته ها

97/05/15 لغايت 97/05/22

8 الي 12

الف: دريافت فرم هاي مربوط و تجميع مدارك ارايه شده
- ساختمان شماره يك (شهيد چگيني) طبقه همكف اتاق شماره 104 آقاي مهدي طاهرخاني
ب: بررسي مدارك
-آموزگاري ساختمان شماره يك (شهيد چگيني) اتاق شماره 205 آقاي علي شاه ميلي
- دبيري ساختمان شماره يك (شهيد چگيني) اتاق شماره 206 آقاي علي دولتي
- هنر آموزي ساختمان شماره يك (شهيد چگيني) اتاق شماره 206 آقاي جمشيد رحماني
ج. رفع نقص احتمالي
كليه پذيرفته شدگان ساختمان شماره يك (شهيد چگيني) اتاق شماره 213 آقاي حميد رضا گلچين و آقاي اسمعيل افشار

اداره كل دامپزشكي استان

 

1- كارنامه سازمان سنجش آموزش كشور كه براساس خود اظهاري داوطلب صادر شده است .
2- شناسنامه داوطلب ( كليه صفحات )
3- كارت ملي
4- كارت پايان خدمت
5- مدرك تحصيلي
6- مدارك مرتبط با بومي بودن ( شهرستان ؛ استان ) طبق موارد مندرج در دفترچه آزمون استخدام
7- مدارك مربوط به سهميه استخدامي 5 درصد ايثارگري
8- مدارك مربوط به سهميه 3 درصد معلوليت ( از سازمان بهزيستي )

كليه رشته هاي شغلي

97/05/13 الي 97/05/16

ساعات اداري

كارگزيني اداره كل دامپزشكي استان

 

ادامه جدول زمانبندي و محل تحويل مدارك

عنوان دستگاه

آدرس سايت اطلاع رساني

مدارك موردنياز

عنوان رشته شغلي

تاريخ مراجعه

ساعت مراجعه

آدرس

اداره كل راه و شهرسازي استان

www.mrud.ir

1- كارنامه چاپ شده از سايت سازمان سنجش آموزش كشور.
2- چهار قطعه عكس تمام رخ 4*3 زمينه سفيد تهيه شده در سال جاري .
3- اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه
4- اصل و تصوير پشت و روي كارت ملي
5- اصل و تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت (برادران)
6- اصل و تصوير دانشنامه يا گواهي نامه موقت فارغ التحصيلي
7- اصل گواهي و سوابق خدمت غير رسمي و تمام وقت در دستگاه هاي اجرايي مندرج در آگهي استخدامي به انضمام مفاصاحساب بيمه
8- مدارك مربوط به بومي بودن در كد شغل محل انتخابي مطابق آگهي استخدام
9- اصل معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثارگران يا گواهي ايثارگري از مراجع قانوني ذيربط در مورد داوطلبان ايثارگر
10- اصل معرفي نامه از سازمان بهزيستي استان در مورد داوطلبان معلول

كليه رشته هاي شغلي

97/05/09 الي 97/05/11

ساعات اداري

قزوين، خيابان فلسطين، تقاطع بلوار مدرس، اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين

در صورتي كه هر يك از داوطلبان سه برابر ظرفيت واحدهاي استاني موفق به حضور در اداره كل راه و شهرسازي استان مربوطه نشوند، مي توانند در تاريخهاي تعيين شده به ستاد وزارت راه و شهرسازي به آدرس: تهران- ميدان آرژانتين- بلوار آفريقا- اراضي عباس آباد- ساختمان شهيد دادمان وزارت راه و شهرسازي مراجعه نمايند.

اداره كل حفاظت محيط زيست استان

 

اصل و كپي مدرك تحصيلي
اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي
اصل و كپي كارت پايان خدمت و يا معافيت براي آقايان
اصل و كپي مدارك دال بر بومي بودن
مدارك مربوط به خدمت غيررسمي و تمام وقت
مدارك مربوطه به ايثارگري

كارشناس پايش محيط زيست

97/05/14

ساعات اداري

تهران ضلع شمالي بزرگراه شهيد حكيم ،بين شيخ فضل ا... و يادگارامام ،پارك طبيعت پرديسان اداره كل امور اداري.

كارشناس بيماريهاي حيات وحش

97/05/17

 

 

ادامه جدول زمانبندي و محل تحويل مدارك

عنوان دستگاه

آدرس سايت اطلاع رساني

مدارك موردنياز

عنوان رشته شغلي

تاريخ مراجعه

ساعت مراجعه

آدرس

اداره كل اوقاف و امور خيريه استان

http://www.oghaf.ir

۱ ـ شش قطعه عكس ۴ * ۳ جديد پشت نويسي شده (پشت نويسي شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر و كد ملي)
۲ ـ اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه (و در صورت تأهل اصل و تصوير شناسنامه همسر و فرزندان)
۳ ـ اصل و تصوير كارت ملي (پشت و رو) (و در صورت تأهل اصل و تصوير كارت ملي همسر)
۴ ـ اصل و تصوير مدرك تحصيلي مندرج در آگهي استخدام
۵ ـ اصل و تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم (ويژه آقايان)
۶-مدارك مرتبط با بومي بودن شهرستان ؛ استان (طبق موارد مندرج در دفترچه آزمون استخدام)
۷ ـ اصل و تصوير قرارداد شاغلين غيررسمي و تمام وقت در نهادهاي دولتي در صورت اشتغال و يا ارائه گواهي اشتغال براي داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در دستگاه‌هاي مذكور به خدمت اشتغال داشته اند (جهت مقررات مربوط به حداكثر سن)
۸ ـ مدارك دال بر ايثارگري و معلوليت با تاييد مراجع ذيربط
۹ ـ مدارك دال بر حفظ قرآن (ويژه حافظين قرآن)
۱۰ـ كارنامه سازمان سنجش آموزش كشور كه براساس خود اظهاري داوطلب صادر شده است .

كارشناس حقوقي

97/05/13

8 الي 13

تهران خيابان حافظ خيابان نوفل لوشاتو- خيابان هنري كربن- خيابان هاشمي فر- سازمان اوقاف و امور خيريه ساختمان مركز امور قرآني- طبقه اول

كارشناس اقتصادي موقوفات

97/05/14

كارشناس تحليلگر سيستم

97/05/15

 


Powered by Tetis PORTAL