J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
18 تير 1398 8:56:11
از مركز آموزش مديريت دولتي تا مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري

همزمان با پنجاهمين سالگرد تاسيس مركز آموزش مديريت دولتي در كشور گفت و گوي ويژه اي با هادي صادق دقيقي، مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين داشته ايم.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين، اين مركز چند سالي است كه اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي استان و همچنين حمايت و الويت بندي طرح هاي پژوهشي مي نمايد.

مركز آموزش و پژوهش هاش توسعه و آينده نگري، اجراي بخشي از سياستها و اهداف دولت مبني بر ارتقاء سطح كارآيي و اثر بخشي دستگاههاي اجرايي از طريق ايجاد تناسب بين دانش، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر و همچنين كليه امور مربوط به نظام آموزش كاركنان دولت را براساس سياست ها، قوانين و دستورا لعمل هاي ابلاغي مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري كشور (مركز آموزش مديريت دولتي كشور) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بر عهده دارد.

مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان در اين گفت و گو با اشاره به پيشينه پژوهش در استان قزوين اظهار داشت: قزوين به عنوان سرزميني با مردمان فرهنگ پرور و دوست دار علم، همواره به علم و دانش توجه خاصي داشته و وجود دانشمنداني همچون زكرياي قزويني، فيلسوف عصر عباسيان وحمداله مستوفي ، مورخ و جغرافيدان شهير قزويني در عصر صفويه ، شاهدي بر اين مدعا است.

هادي صادق دقيقي افزود: در عصر جديد با تاسيس مركز آموزش عالي دهخدا كه بعدا به صورت دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) توسعه يافت گامي مهم در گسترش فعاليت هاي پژوهشي در استان برداشت شد.

وي در پاسخ به پرسش در رابطه با ضرورت ، اهميت و هدف پژوهش، گفت: تحقيق و پژوهش، زيربناي توسعه است و يكي از شاخص هاي كشورهاي پيشرفته، توجه و اهتمام جدي آنها به امر پژوهش مي باشد و هدف پژوهش بايد خدمت به انسان و رفاه جامعه باشد در واقع پژوهشي كه نتواند به كنجكاوي هاي علمي انسان و حل مشكلات جامعه پاسخ دهد فاقد ارزش است.

دقيقي در ادامه گفت و گو نقش پژوهش هاي استاني در تبديل به ثروت را اينگونه بيان كرد: در صورتي  كه پژوهش هاي استاني، پژوهش هايي تقاضا محور و در چهارچوب اهداف توسعه استان باشد، مي توانند نقش مهمي را در تحقق اقتصاد دانش بنيان و توليد ثروت ايفا نمايند.

مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري جايگاه استان قزوين به لحاظ پژوهشي در كشور را خوب ارزيابي كرد و افزود: در استان قزوين وجود مراكز پژوهشي مختلف از قبيل دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، دانشگاه پيام نور ، دانشگاه فرهنگيان، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع استان، جهاد دانشگاهي ، شركت هاي دانش بنيان ، پارك علم و فناوري استان و مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان، نشانگر قابليت بالاي استان قزوين در حيطه پژوهش و توليد علم و فناوري در كشور مي باشد.

وي در پاسخ به سوال سهم استان قزوين در پژوهش چقدر است و سالانه چه مقدار اعتبار پژوهشي به اين امر اختصاص مي يابد، گفت: بخش اعظم پژوهش هاي انجام شده در استان توسط دانشگاه ها و مراكز پژوهشي انجام مي شود و با عنايت به اينكه محل تامين اعتبار اين پژوهش ها از محل بودجه استاني نيست و نظر به اينكه دانشگاه آزاد نيز در اين زمينه از شيوه خاص خود تبعيت مي نمايد لذا ارائه آمار در زمينه اعتبارات پژوهشي نيازمند به بررسي هاي بيشتري است.

صادق دقيقي اضافه كرد: با اين وجود و با توجه با اظهارات روساي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي استان مي توان اذعان داشت ظرفيت هاي پژوهشي موجود در استان به گونه اي است كه مي تواند اعتبارات پژوهشي بيشتري را جذب نمايد.

وي با اشاره به طرح هاي موفق پژوهشي استان كه به اجرا و توليد ثروت انجاميده، بيان كرد: در استان طرح هاي پژوهشي متعددي منجر به خلق ثروت شده اند و به عنوان مثال، طراحي وساخت دستگاه استخراج  تركيبات آلي خطرناك از آب شرب، يك نمونه از طرح هاي پژوهشي است كه توسط يكي از شركت هاي دانش بنيان مستقر در مركز رشد دانشگاه علوم پزشكي قزوين، انجام شده است.

دقيقي در ادامه گفت و گو در رابطه با پرسش طرح هاي اولويت دار پژوهشي استان كدامند، اظهار داشت: طرح هاي پژوهشي كه منطبق با نقشه جامع علمي كشور و در راستاي اهداف توسعه استان باشند، طرح هاي پژوهشي اولويت دار محسوب مي شوند.

وي ادامه داد: در رشته هاي علوم پايه و مهندسي، طرح هاي پژوهشي مربوط به آب، در رشته هاي علوم انساني، طرح هاي پژوهشي در زمينه طلاق و سرمايه اجتماعي و در رشته علوم پزشكي، طرح هاي پژوهشي در زمينه بيماري هاي ريه، سرطان و ديابت از اولويت براي پژوهش برخوردارند.

مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با اشاره به دستگاه هاي مسئول در زمينه اجراي طرح هاي بزرگ پژوهشي خاطرنشان كرد: با توجه به اعتبارات پژوهشي زيادي كه در اختيار دانشگاه ها قرار دارد انتظار مي رود دانشگاه هاي استان بتوانند در انجام طرح هاي پژوهشي بزرگ و مورد نياز استان، عملكرد مناسبي ارائه نمايند.

دقيقي در پاسخ به سوال در رابطه با حمايت از نهادهاي پژوهشي مانند دانشگاه ها و پژوهشگران در استان، تصريح كرد: در استان قزوين در حد امكان از دانشگاه ها و پژوهشگران حمايت مي شود. مصوبه كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان مبني بر استفاده از ظرفيت هاي داخل استان در انجام طرح هاي پژوهشي، يك نمونه از اين حمايت ها محسوب مي گردد.

وي در پاسخ به سوال ما كه پژوهش در استان قزوين چقدر جدي گرفته مي شود، بيان كرد: بر مبناي اين اعتقاد كه پژوهش، محور توسعه است، در استان قزوين به طور خاصي به امر پژوهش توجه مي شود و تدوين سند آمايش علم و فناوري استان قزوين، كه در صدد تعيين جهت گيري هاي اساسي تحقيقاتي استان به منظور توسعه علم و فناوري متناسب با نيازها و مقتضيات استان است، نشانگر رويكرد برنامه اي و توجه جدي استان به امر پژوهش مي باشد.

دقيقي در ادامه به گوشه اي از اقدامات و عملكرد اين مركز اشاره كرد.

مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري گفت: راهبري امور پژوهشي يكي از وظايف و اقدامات شاخص اين مركز مي باشد كه به منظور راهبري و ساماندهي فعاليت هاي پژوهشي سازمان، به عنوان يك اقدام مبتكرانه كميته تحقيقات و فناوري سازمان در سال 1394 تاسيس گرديد و در اين سال اين كميته، نظارت بر اجراي 11 طرح تحقيقاتي را برعهده گرفت.

وي با اشاره به اينكه نظارت بر اجراي طرح پژوهشي تدوين سند آمايش علم و فناوري استان از ديگر اقدامات اين مركز در حوزه پژوهش مي باشد، افزود: يكي از وظايف كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري ، تدوين و به روز رساني سند آمايش علم و فناوري استاني عنوان شده است و به همين جهت شرح خدمات(RFP) پروژه مذكور تهيه گرديد و در استان به فراخوان گذاشته  و جهاد دانشگاهي قزوين به عنوان مجري طرح انتخاب شد.

صادق دقيقي تصريح كرد: به منظور نظارت بر كيفيت اجراي طرح پژوهشي تدوين سند آمايش علم و فناوري استان، شوراي نظارت تشكيل شدو اين شورا متناسب با پيشرفت طرح، در سال جاري 3 بار تشكيل جلسه داده است.

وي اضافه كرد: در حال حاضر ويراست اصلاحي و  نهايي اين طرح  متناسب با نقطه نظرات اعضاي شوراي نظارت، ارائه گرديده و در شرف چاپ مي باشد.

مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري اظهار داشت: پيگيري اجراي مصوبات كارگروه آموزش،پژوهش، فناوري و نوآوري مرتبط با سازمان مديريت و برنامه ريزي از ديگر اقدامات اين مركز بوده كه 9 مصوبه در سال 95، 13 مصوبه در سال 96 و 1 مصوبه در سال 97 جهت پيگيري و اقدام به تصويب رسيده است.

هادي صادق دقيقي به روزرساني اولويت هاي پژوهشي استان را از اقدامات مهم مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان دانست و افزود: اين مركز ابتداي هر سال با درنظر گرفتن اسناد بالادستي (نقشه جامع علمي كشور، سند آمايش استان) و مكاتبه با مسئولان كارگروه هاي تخصصي ذيل شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، اقدام به بروز رساني الويت هاي پژوهشي استان مي نمايد.

برگزاري همايش ملي آمايش علم و فناوري و نشست تخصصي آينده پژوهي

مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان اظهار داشت: برگزاري همايش ملي آمايش علم و فناوري با مشاركت دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) و با هدف ارائه مباحث و ديدگاه هاي مختلف درباره چيستي، چرايي، و چگونگي آمايش علم و فناوري و بررسي ابعاد، آثار و پيامدهاي آن، امكان شناخت بهتر و بيشتر براي نهادها، سازمان ها و ذينفعان اين حوزه برگزار شد.

وي افزود: 75 مقاله به دبيرخانه اين همايش ارسال شد كه كميته علمي اين همايش 61 مقاله را قابل قبول ارزيابي كرد كه از اين ميان، 3 مقاله در بخش سخنرانان كليدي و17 مقاله در بخش  نشست هاي تخصصي ارائه گرديد.

صادق دقيقي در ادامه با اشاره به برگزاري نشست تخصصي ضرورت آينده پژوهي در سياستگذاري و برنامه ريزي تصريح كرد: اين نشست با هدف ترويج آينده نگري در سياستگذاري و برنامه ريزي استاني و به مناسبت روز جهاني آينده برگزار شد.

مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان بيان كرد: اين نشست براي مديران دستگاه هاي اجرايي استان با همكاري پژوهشكده آينده پژوهي برگزار شد.

طراحي سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي استان قزوين

دقيقي اظهار داشت: هم اكنون با وجود فراواني منابع اطلاعاتي، تلاش هاي پژوهشگران و صرف منابع مالي قابل توجه، به علت نبود سيستم‌هاي نرم‌افزاري استاندارد و قدرتمند، آسيب‌هايي جريان توليد دانش كاربردي و مورد نياز را با كندي روبرو ساخته است به همين جهت اين مركز سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي استان را طراحي كرده است.

وي اضافه كرد: اين سامانه با برخورداري از زير ساخت توسعه دروپال (Drupal) ، كاملا تحت وب مي باشد و به منظور تحقق اهدافي از جمله دسترسي سريع به اطلاعات تحقيقاتي استان، هدايت فعاليت هاي پژوهشي در استان به منظور پيش گيري از موازي كاري و انجام پژوهش هاي تكراري غير قابل توجيه، اولويت بندي طرح هاي پژوهشي پيشنهادي دستگاه هاي اجرايي استان و ايجاد شبكه اي پويا به منظور تسهيل ارتباط دستگاه هاي اجرايي با محققان مراكز علمي و تحقيقاتي طراحي شده است.

هادي صادق دقيقي با اشاره به تهيه و تدوين كتاب پژوهشنامه مطالعات كاربردي، گفت:اين كتاب نتايج طرح هاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي و طرح هاي انجام گرفته در سازمان مي باشد كه  طي دو مرحله به چاپ رسيده است.

در ادامه گفت و گو با مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان سراغ بخش آموزش اين مركز رفتيم.

دقيقي در بخش آموزش صحبت هايش را در رابطه با تغييرات مركز آموزش از نظر ساختار و تشكيلات طي دو دهه اخير آغاز كرد.

از مركز آموزش مديريت دولتي تا مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري

وي گفت: مركز آموزش مديريت دولتي استان قزوين در اواخر سال 1378 زير نظر مركز آموزش مديريت دولتي كشور تأسيس شد  و وظيفه اصلي مركز در بدو تاسيس، جذب دانشجويان دوره هاي بلند مدت بود.

هادي صادق دقيقي افزود: در سال 1381 اين مركز در مجموعه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين قرارگرفت و تحت عنوان  مديريت آموزش و پژوهش  به فعاليت خود ادامه داد.

اين مسئول ادامه داد: در سال 1386 با دستور رياست جمهوري، سازمان مديريت و برنامه ريزي منحل و در سطح استان ها در استانداري ها ادغام گرديدند و در همين راستا، مركز مديريت آموزش و پژوهش استان پس از استقرار در مجموعه استانداري قزوين، از سطح مديريت به سطح دفتر ارتقا يافت.

وي اضافه كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي در  19/8/1393 با تصويب رياست جمهوري و شوراي عالي اداري احياء گرديد و در استان ها در مرداد ماه 1394 رسماً از استانداري ها منفك گرديد و با احياي مجدد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، مديريت آموزش و پژوهش به مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري تغييرنام يافت.

فارغ التحصيلي بيش از 600 نفر از مركز آموزش مديريت دولتي قزوين

دقيقي در بخشي از سخنانش به جذب دانشجويان در دوره هاي بلند مدت اشاره كرد و در پاسخ به سوال خبرنگار در رابطه با مقاطع و تعداد اين دانشجويان گفت: جذب اين دانشجويان از سال 78 آغاز شده و تا سال 81 ادامه داشته كه  313 نفر در مقطع كارداني ، 178 نفر در مقطع كارشناسي و 149 نفر در مقطع كارشناسي ارشد از مركز آموزش مديريت دولتي فارغ التحصيل شده اند.

مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان در رابطه با مهم ترين وظايف اين مركز در بخش آموزش اظهار داشت: نيازسنجي و برنامه ريزي آموزشي براي برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و مصوب نظام آموزش كاركنان دولت در چارچوب بخشنامه هاي ابلاغي به ويزه در حوزه هاي  اقتصاد مقاومتي ، سند چشم انداز ، حقوق شهروندي و اصلاح نظام اداري از مهم ترين وظايف اين مركز مي باشد.

وي افزود: شناسايي اولويت هاي خاص استان و طراحي و پيشنهاد دوره هاي مورد نياز به شورا يا كارگروه مربوطه در استان، اهتمام به ارتقاي كيفيت برنامه هاي برنامه هاي آموزشي بر اساس استانداردهاي پيش بيني شده، همكاري در ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي با دستگاههاي اجرايي استاني،  بسترسازي براي جذب استادان توانمند براي تدريس و ايجاد بانك اطلاعات مدرسان در سطح استان،  نظارت بر عملكرد مؤسسات آموزشي تاييد صلاحيت شده از لحاظ رعايت استانداردهاي آموزشي و مشاركت در طراحي و راه اندازي سامانه مديريت اطلاعات آموزشي و پژوهشي از ديگر وظايف اين مركز است.

صادق دقيقي در ادامه خلاصه اي از عملكرد آموزشي اين مركز طي سه سال اخير را بيان كرد.

رشد برگزاري دوره هاي آموزشي در سه سال اخير

اين مسئول اظهار داشت: عملكرد آموزشي اين مركز در سه محور دوره هاي عمومي ، دوره هاي مديريتي و دوره هاي شغلي تقسيم بندي مي گردد كه شاهد رشد برگزاري دوره هاي آموزشي در اين زمينه ها بوده ايم.

وي افزود: رويكرد اين مركز طي سه سال اخير اجراي دوره هاي مديريتي و شغلي و تخصصي بوده است.

هادي صادق دقيقي تصريح كرد: اين مركز در زمينه هاي توجيهي بدو خدمت، بهبود مديريت، عمومي، شغلي و تخصصي و مصوب كارگروه اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي مي كند.

مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان اظهار داشت: سال 95 بيش از 86 هزار نفر ساعت دوره ي آموزشي در زمينه هاي ياد شده دوره ي آموزشي برگزار شد كه به تفكيك توجيهي بدو خدمت، 9 هزار و 660 نفر ساعت، بهبود مديريت 22 هزار و 960 نفر ساعت، عمومي 22 هزار و 866 نفر ساعت، شغلي و تخصصي 23 هزار و 427 نفر ساعت و مصوب كارگروه 7 هزار و 164 نفر ساعت بوده است.

وي اضافه كرد: در سال 96 بيش از 87 هزار نفر ساعت آموزش داشتيم كه دوره ي شغلي و تخصصي با 67 درصد و مصوب كارگروه با 26 درصد ، بيشترين افزايش را داشته اند.

دقيقي خاطر نشان كرد: سال 97 هم بيش از 91 هزار نفر ساعت دوره ي آموزشي برگزار شد كه دوره هاي بهبود مديريت و شغلي و تخصصي به ترتيب با 19 و 28 درصد،  بيشترين رشد را نسبت به سال 96 داشته اند.

برگزاري 24 همايش و سمينار ويژه مديران

مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان با اشاره به برگزاري همايش ها و سمينارها تصريح كرد: از سال 95  تاكنون، 24 سمينار ويژه مديران استان از جمله تبيين اهميت و ضرورت آينده نگاري استان قزوين، همايش ملي آمايش علم و فناوري با همكاري دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)، سمينار مديريت انرژي -بهبود بهره وري و اقتصاد مقاومتي، سمينار مهارتهاي ارتباطي مديران، سمينار نوآوري يا حذف و آسيب شناسي مسائل فرهنگي برگزار كرديم.

وي افزود: در سال جاري نيز با توجه به ابلاغ مركز آموزش مديريت دولتي مبني بر اجراي دوره هاي آموزشي تخصصي راهبردي و مسئله محور با هدف آماده سازي مديران و مسئولان دست اندركار نظام اداري و اجرايي كشور اجراي ده دوره به صورت سمينار برنامه ريزي شده است.

هادي صادق دقيقي اظهار داشت: اداره امور عمومي و آسيب شناسي وضعيت كلان، مديريت بحران، برنامه ريزي و اقدام در بحران، مديريت بحرانهاي اجتماعي،  آسيب شناسي مسائل اجتماعي، آسيب شناسي مسائل اقتصادي، آسيب شناسي مسائل سازماني، مسئوليت پذيري و پاسخگويي، مديريت افكار عمومي و آسيب شناسي مسائل فرهنگي و اجتماعي عناوين اين 10 دوره ي آموزشي مي باشد.

وي در ادامه گفت و گو در پاسخ به سوال ما در رابطه با اقدامات انجام شده براي بهره مندي از امكانات و توانمندي هاي بخش غيردولتي و ساير دستگاههاي اجرايي گفت: يكي از رويكردهاي اين مركز حداكثر استفاده و بهره مندي از توانمندي هاي و پتانسيل و امكانات آموزشي ساير دستگاههاي اجرايي و نيز موسسات بخش غيردولتي مي باشد و در همين راستا در اجراي دوره هاي فني و مهندسي اقدام به عقد قرارداد همكاري با اداره كل راه و شهرسازي شده است.

دقيقي افزود: جهت برگزاري دوره هاي اقتصادي و مالي قرارداد همكاري با اداره كل امور اقتصادي و دارايي،  جهت برگزاري دوره آداب و اسرار و احكام نماز نيز اقدام به عقد قرارداد همكاري با سازمان تبليغات اسلامي و همچنين عقد قرارداد با چندين موسسه آموزشي غيردولتي ، دانشگاهها ، جمعيت هلال احمر نيز از ديگر اقدامات مركز بوده است .

مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان در پايان به تشريح عملكرد اين مركز در زمينه ي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان پرداخت.

برگزاري 11 دوره آموزشي در راستاي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي

وي اظهار داشت: مركز در اين زمينه در دو محور همكاري دارد كه  اجراي دوره هاي مندرج در شاخص هاي ارزيابي عملكرد براي دستگاههاي اجرايي استان و  همكاري در فرآيند ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي در  شاخص هاي مربوط به آموزش اين دو محور مي باشند.

دقيقي خاطرنشان كرد: در محور اول 11 دوره ي آموزشي برگزار كرديم كه "منشور حقوق شهروندي و حقوق شهروندي در نظام اداري"، " آموزش كاركنان در حوزه فناوري اطلاعات"، "سنجش اثربخشي دوره هاي آموزشي"، " اصلاح فرايندهاي اختصاصي و مشترك مورد عمل" ، "محاسبه قيمت تمام شده و حسابداري تعهدي"، "مديريت سبز"، "دستورالعمل جديد ارزشيابي كاركنان كارشناسان و مديران"، "سلامت اداري و طرح تكريم ارباب رجوع"، " توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز"، "گزارش نويسي و تحليل آماري گزارشات" و "آشنايي با برنامه ششم توسعه" عناوين اين 11 دوره مي باشد.

مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان در رابطه با محور دوم نيز بيان كرد: اين مركز نسبت به ارزيابي عملكرد 50 دستگاه اجرايي در شاخص اجراي دوره هاي آموزشي مديران و كاركنان در سال هاي 95 ، 96 و 97 اقدام نموده است.

وي افزود: اجراي دوره هاي آموزشي مصوب مديران براساس برنامه مصوب سالانه در چارچوب نظام آموزش و سرانه آموزشي پيش بيني شده، اجراي دوره هاي آموزشي مصوب كاركنان براساس برنامه مصوب سالانه در چارچوب نظام آموزش و سرانه آموزشي پيش بيني شده، سنجش و ارزشيابي دوره هاي آموزشي سطوح 1 و 2 ، بررسي اثربخشي دوره هاي آموزشي سطوح 3 و 4 و تشكيل شناسنامه آموزشي براي مديران و كاركنان و استقرار سيستم مديريت مكانيزه اطلاعات آموزشي و به روز آوري آن از زير شاخص هاي اين ارزيابي عملكرد مي باشد.

هادي صادق دقيقي در پايان گفت وگو خاطر نشان كرد: پس از اتمام فرآيند  ارزيابي و امتيازدهي، گزارشي جامع از عملكرد دستگاههاي اجرايي، رتبه آنان و تحليل نقاط قوت و ضعف و ارائه راهكارها تدوين و ارائه خواهد شد.  

 

Powered by Tetis PORTAL