J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
15 اسفند 1394 16:6:12
ياري رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان : تدوين سند آينده نگاري استان در سال 95 آغاز خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين "سمينار تخصصي تبيين اهميت و ضرورت آينده پژوهي " با حضور سعيد خزايي رئيس مركز آينده پژوهي دانشگاه تهران و عضو جامعه مشاورين استراتژي اتحاديه اروپا ،ابوالفضل ياري رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، عباس علي درافشاني معاون  توسعه مديريت و منابع انساني استاندار ، فرمانداران ، بخشداران و مديران و كارشناسان دستگاههاي اجرايي با همت مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي و همكاري پژوهشكده آينده پژوهي دانشگاه بين الملل امام خميني(ره) برگزار گرديد. ابوالفضل ياري رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در ابتداي اين سمينار با بيان اينكه آينده نگاري فرايندي است كه در چارچوب آن، فرد در پي دستيابي به درك كامل تري از نيروهاي شكل دهنده به آينده بلند مدت است كه مي توان آن را در فرمول بندي سياست، برنامه ريزي و تصميم گيري در نظر گرفت تصريح كرد: آينده نگاري دولتي توانايي تعريف سياست را ندارد، اما توانايي تبديل سياست ها به مفاهيم    مطلو بتر، انعطاف پذير تر و پابرجاتر را دارد كه اين مهم از راه اجراي آنها با تغيير شرايط و اوضاع به دست مي آيد. وي در ادامه تاكيد كرد: آينده نگاري پيوند نزديكي با برنامه ريزي دارد، اما برنامه ريزي نيست بلكه گامي بلند و تازه در برنامه ريزي است. براين پايه، آينده نگاري نه تنها دربردارنده درك آينده هاي ممكن است، بلكه به كسب آمادگي براي تصميم گيري هاي آيند ه نيز توجهي ژرف دارد.  ياري با اشاره به اهميت موضوع آينده پژوهي در شناخت و ساختن آينده استان  گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين كه درواقع متولي امر برنامه ريزي در استان است موضوع فوق را در دستور كار خود قرار داده در ابتداي امر  نيز مراكز تحقيقاتي در حوزه آينده پژوهشي در كشور را جهت همكاري شناسايي كرده است. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي تصريح كرد: در ادامه روند اجراي كار با حضور نماينده پژوهشكده آينده پژوهي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) در جلسه شوراي مشورتي رشد و توسعه استان اهداف، ضرورت و اهميت تدوين سند آينده نگاري استان تبيين شد و اعضاي شورا بر اهميت اجراي اين طرح تاكيد كردند. ابوالفضل ياري اظهار داشت: به منظور تدوين پيش سند آينده نگاري استان ، كميته راهبري سند آينده نگاري استان قزوين تشكيل گرديد و طي سه جلسه، ساختار و فرايند اجرايي تدوين  پيش سند آينده نگاري استان قزوين شامل 9 مرحله به تصويب رسيد. وي ادامه داد: به منظور ترويج مفاهيم آينده پژوهي در استان دو دوره آموزشي و شش سمينار در اين زمينه برنامه ريزي گرديد كه تاكنون دوره آموزشي آينده پژوهي خاص كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين برگزار گرديد و دوره آموزشي آينده پژوهي ويژه كارشناسان دستگاه هاي اجرايي و پنج سمينار آينده پژوهي مخصوص مديران دستگاه هاي اجرايي در دستور كار قرار دارد. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در خصوص كارگروه هاي تخصصي آينده پژوهي نيز گفت: ساختار تدوين پيش سند آينده نگاري استان متشكل از شش كار گروه تخصصي شامل كارگروه تخصصي فرهنگي و اجتماعي، كارگروه تخصصي صنعت ، تجارت و سرمايه گذاري، كارگروه تخصصي آب ، محيط زيست  و كشاورزي، كارگروه تخصصي علم و فناوري، كارگروه تخصصي كالبدي و زيربنايي و كارگروه تخصصي  بهداشت و سلامت است كه در سال آينده بصورت تخصصي موضوع تدوين سند آينده نگري استان را پيگيري خواهند كرد.  ياري در ادامه با اشاره به اينكه هم اكنون پيش سند آينده نگاري استان در شش حيطه تهيه شده است افزود: اميد مي رود اين پيش سند ، مبنايي براي تدوين سند آينده نگاري استان قزوين گردد. وي در پايان با بيان اينكه  بستر اجراي درست سند آينده نگاري استان توجيه و ارتقاي سطح آگاهي كليه مديران دستگاه هاي اجرايي استان و كارشناسان ذيربط مي باشد، از مديران و كارشناسان دستگاه هاي اجرايي خواست تا با حضور فعال در كارگروه هاي تخصصي، سمينارها دوره ها و كارگاه هاي آموزشي متعددي كه تدارك ديده شده اين سازمان را در تدوين سند آينده نگاري استان همياري نمايند.  سعيد خزايي رئيس مركز آينده پژوهي دانشگاه تهران اظهارداشت : نبايد هميشه پشت سرحوادث حركت كرد و پس از رويداد به فكر چاره انديشي برآمد،  بلكه بايد براي آينده آماده بود و پيش بيني لازم را انجام داد. خزايي گفت: مديريت بايد بر اساس شايستگي ها باشد و انگيزه لازم براي مجموعه نيروها فراهم شود تا بتوانيم خروجي خوبي داشته تا بتوانيم امورات و كارها را بهتر سامان دهيم. عضو جامعه مشاورين استراتژي اتحاديه اروپا يادآورشد : امروزه در مديريت روش هاي كمي جواب گو نيست و اگر به صورت سيستمي عمل نكنيم و به خروجي و ورودي ها توجه نشود مي توان گفت روشهاي كارآمدي را بكار نبرده ايم.  وي ادامه داد: مديران امروز مانند ناخدايان كشتي هاي اقيانوس پيمايي هستند كه هر روز بايد خيزش هاي زيادي را مديريت كنند و تلاطم ها را پاسخ دهند زيرا هر روز در جهان كنوني و سيستم مديريت حادثه اي رخ مي دهد كه ممكن است براي مدير تازگي داشته باشد. رئيس مركز آينده پژوهي دانشگاه تهران اظهارداشت : همه ما فرزندان آينده ايم و بايد براي آينده فعاليت كرده و مديريت كنيم و بدانيم با ابزارهاي قديمي نمي توان به جنگ جديد در مديريت رفت بلكه لازم است به دانش روز مجهز شده و با علم روز حركت كنيم. وي اضافه كرد: گاهي اوقات بايد خارج از چارچوب ها حركت كرد و نوآوري در آينده نگري بسيار مؤثر، مهم و كارساز است و استفاده از ايده هاي جديد ، به كارآمد شدن مديريت كمك مي كند. خزايي تصريح كرد: در عصر حاضر شبكه هاي اجتماعي بسيار تاُثيرگذارند و در چند مورد مانند راه انداختن كمپينگ نخريدن خودرو و حتي انتخابات اخير نقش تعيين كننده اي ايفا كردند كه يك مدير توانمند نمي تواند اين ظرفيت را ناديده بگيرد و در آينده نگري از آن به بهره باشد. وي افزود: پيش بيني هاي ذهني از جمله مؤلفه هاي حساس مديريت مدرن است و آينده پژوهي نيازمند ابزار است و اگر نتوانيم حتي آينده را پيش بيني كنيم بايد به استقبال آن برويم. آينده نگاري نيازمند تفكر سيستمي است خزايي گفت: براي آينده نگاري به تفكر سيستمي نيازمنديم و بايد بدانيم وارد دنياي جديدي شده ايم كه ناپايدار است، قطعيت ندارد ، ثابت و پابرجا نيست لذا بايد تفكر كل گرا داشته باشيم و به جاي منطقه اي و استاني به فكر كلان نگري باشيم. رئيس مركز آينده پژوهي دانشگاه تهران اظهارداشت: در اين شرايط به ابزارهايي نيازمنديم كه بتواند ادراكات مختلف را جلب كند، تغيير با درك معنادار محقّق مي شود. وي اضافه كرد: وقتي درك و منطق آينده نگاري نباشد در برابر رفتارهاي مردم قادر به پيش بيني نيستيم و غافلگير مي شويم به همين دليل هنوز جناح هاي سياسي ما نمي توانند رفتار مردم در انتخابات را رصد كرده و پيش بيني كنند در حالي كه اين رفتارها قابل پيش بيني است. خزايي تصريح كرد: آينده نگاري ابزاري سيستماتيك براي ارزيابي آن دسته از توسعه هاي علمي و تكنولوژي است كه مي تواند تاثير بسيار شديدي بر رقابت صنعتي و خلق ثروت گذاشته و كيفيت زندگي را بالا ببرد. وي بيان كرد: استان قزوين ظرفيت هاي بسيار خوبي براي آينده نگاري دارد و مديران و كارشناسان مي توانند با اولويّت بندي و شناسايي مزيت هاي رقابتي براي اجرايي شدن برخي امور اقدام كنند. خزايي تصريح كرد: قرار نيست در همه موضوعات رتبه اول داشته باشيم و فقط آمار ارائه كنيم بلكه بايد هدف را مشخص كرده و به جاي شعار دادن در آينده مشاركت كنيم و هدفمند جلو برويم. استاد تمام دانشگاه تهران اضافه كرد: تعيين جهت، تعيين اولويّت، هوش آينده نگري، ايجاد اجماع، حمايت و پشتيباني، ارتباط و آموزش در فعاليت هاي آينده نگري بايد هدف گذاري شود و اگر با اين موارد خود را نيز باور كنيم و عزم جدّي براي كاري داشته باشيم به نتيجه مي رسيم. آينده نگاري درمان مشكلات كشور است خزايي تصريح كرد: افكار شما سرنوشت شما را تعيين مي كند و آينده نگاري درمان مشكلات كشور است و با فرهنگ اميد ميتوان كارهاي بزرگي را اجرايي كرد. وي اضافه كرد: با درك درست مي توان تصميم درست و منطقي گرفت و براي اين كه يادگيري ما نيز اصلاح شود بايد آموخته هاي قديمي غيركارآمد را دور ريخت و با ايده هاي جديد به سمت تحول و نوآوري و تغيير در امور گام برداشت.  

Powered by Tetis PORTAL